Deze website is eigendom van Collibri Transport Services CVBA

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: Leuvensesteenweg 586 B-3200 Aarschot (Gelrode)
Telefoon: +32 (0) 475/280.289
E-mail: info@collibri-transport.be
Ondernemingsnummer: BE0477424201


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Collibri Transport Services CVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Collibri Transport Services CVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Collibri Transport Services CVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Collibri Transport Services CVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Collibri Transport Services CVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Collibri Transport Services CVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Collibri Transport Services CVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid

Collibri Transport Services CVBA hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Collibri Transport Services CVBA respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


Collibri Transport Services CVBA verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan Collibri Transport Services CVBA hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
IN TE VULLEN (vb. “In het contactformulier vragen we naar je voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

Collibri Transport Services CVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
IN TE VULLEN (vb. “Wij bewaren deze gegevens in ons facturatieprogramma InvoiceMaker”)


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Collibri Transport Services CVBA gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Collibri Transport Services CVBA .


Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.


Collibri Transport Services CVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.